องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 25 มี.ค. 2563 ]3
2 มาตรฐานการให้บริการกระบวนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 25 มี.ค. 2563 ]2
3 มาตรฐานการให้บริการการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 25 มี.ค. 2563 ]2
4 มาตรฐานการให้บริการการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ [ 25 มี.ค. 2563 ]2
5 มาตรฐานการให้บริการการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ [ 25 มี.ค. 2563 ]2
6 มาตรฐานการให้บริการกระบวนการชำระภาษีป้าย [ 25 มี.ค. 2563 ]2
7 คู่มือปฏิบัติงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2563 ]2
8 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 30 พ.ย. 2561 ]3
9 คู่มือการชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 30 พ.ย. 2561 ]3
10 คู่มือการชำระภาษีป้าย [ 30 พ.ย. 2561 ]2
11 คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 30 พ.ย. 2561 ]2
12 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 15 ธ.ค. 2560 ]3
13 คำสั่ง เรื่องจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 15 ธ.ค. 2560 ]2
14 คู่มือสำหรับประชาชน [ 3 เม.ย. 2560 ]3