องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]37
2 ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 22 ม.ค. 2563 ]38
3 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 49) พ.ศ. 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]36
4 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]36
5 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2561 [ 1 ก.พ. 2562 ]36
6 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 36) พ.ศ. 2558 [ 1 ก.พ. 2562 ]35
7 อัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ใช้บังคับตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559) [ 12 ก.ย. 2561 ]34
8 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 26 เม.ย. 2561 ]1119