องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขับเคลื่อนจริยธรรม [ 22 มี.ค. 2567 ]12
2 ประกาศแนาวทางการปฏิบัติด้านจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 6 มี.ค. 2567 ]10
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 21 ธ.ค. 2566 ]6
4 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]44
5 การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]42
6 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2566 ]50
7 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2566 ]42
8 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2566 ]42
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 30 ม.ค. 2566 ]29
10 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]96
11 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 17 ก.พ. 2565 ]94
12 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]90
13 รายงานผลการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]87
14 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]94
15 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่อยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 ก.พ. 2564 ]96
16 ประกาศว่าด้วยข้อบังคับและข้อปฏฺบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]96
17 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ว่าด้วยจรรยาของข้าราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ.2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]90
18 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ปี 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]92
19 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ปี 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]94
20 ประกาศ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ปี 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]95
 
หน้า 1|2