องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]34
2 การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]34
3 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2566 ]37
4 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2566 ]30
5 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2566 ]30
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 30 ม.ค. 2566 ]21
7 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]89
8 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 17 ก.พ. 2565 ]88
9 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]84
10 รายงานผลการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]82
11 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]89
12 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่อยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 ก.พ. 2564 ]91
13 ประกาศว่าด้วยข้อบังคับและข้อปฏฺบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]88
14 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ว่าด้วยจรรยาของข้าราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ.2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]83
15 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ปี 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]86
16 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ปี 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]88
17 ประกาศ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ปี 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]89
18 ประกาศ เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 1 เม.ย. 2562 ]90