องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นางพูมใจ ประทุมคำ
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
  โทรศัพท์ + 087-8801674
  อีเมล์ +  admin@kwangjhone.go.th
 
  ชื่อ +

นายชลอ บุญเพ็ง

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  081-9659795
  อีเมล์ +  admin@kwangjhone.go.th
 
  ชื่อ + นางสาวกรรณิการ์  ดิเรกโภค
  ตำแหน่ง +  รองปลัด อบต.
  โทรศัพท์ +  094-5268827
  อีเมล์ +  admin@kwangjhone.go.th
 
 
  ชื่อ + นางสาวลำไพ ที่ดินดำ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าส่วนสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  080-3283768
  อีเมล์ +  admin@kwangjhone.go.th
   
 

  ชื่อ + -ว่าง-
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  -
  อีเมล์ +  admin@kwangjhone.go.th
   
  ชื่อ + นายบรรจง  แพรชัยภูมิ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  080-1667544
  อีเมล์ +  admin@kwangjhone.go.th
   
 
  ชื่อ + นายนิกร  มาละ  
  ตำแหน่ง + หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 082-1302122
  อีเมล์ +  admin@kwangjhone.go.th