องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชนการยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 7 มี.ค. 2565 ]86
2 คู่มือประชาชนการยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยผู้พิการ [ 7 มี.ค. 2565 ]85
3 คู่มือประชาชนการยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 7 มี.ค. 2565 ]85
4 มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 25 มี.ค. 2563 ]86
5 มาตรฐานการให้บริการกระบวนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 25 มี.ค. 2563 ]82
6 มาตรฐานการให้บริการการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 25 มี.ค. 2563 ]86
7 มาตรฐานการให้บริการการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ [ 25 มี.ค. 2563 ]83
8 มาตรฐานการให้บริการการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ [ 25 มี.ค. 2563 ]81
9 มาตรฐานการให้บริการกระบวนการชำระภาษีป้าย [ 25 มี.ค. 2563 ]90
10 คู่มือปฏิบัติงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ม.ค. 2563 ]96
11 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 30 พ.ย. 2561 ]107
12 คู่มือการชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 30 พ.ย. 2561 ]85
13 คู่มือการชำระภาษีป้าย [ 30 พ.ย. 2561 ]101
14 คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 30 พ.ย. 2561 ]99
15 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 15 ธ.ค. 2560 ]85
16 คำสั่ง เรื่องจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน [ 15 ธ.ค. 2560 ]125
17 คู่มือสำหรับประชาชน [ 3 เม.ย. 2560 ]100