องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
สาสน์จากนายก อบต.

สาสน์จากนายก องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

สวัสดี ท่านผู้ใช้บริการเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน และพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลกวางโจน ที่เคารพรักทุกท่าน  ขอขอบพระคุณที่พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลกวางโจนทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจให้ได้มีโอกาสเข้าทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
                   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะผู้บริหารทุกท่านมีความภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในท้องถิ่นของเรา พวกเรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มองก้าวไกลถึงอนาคต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตำบลและการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ นั้น เราต้องทำให้ครบทุกด้าน อาทิเช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ด้านสาธารณสุข ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณูปโภค คมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความ สงบเรียบร้อย ด้านการเมืองการบริหาร ฯลฯ ดิฉันขอสัญญากับพี่น้อง ประชาชนทุกท่าน ว่าดิฉันและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน จะพัฒนาตำบลให้ดีที่สุด โดยไม่ขัดต่อระเบียบฯ กฎหมาย และยึดความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  โดยยึดหลัก การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
                  องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน  กำลังเร่งพัฒนาโครงการในทุกๆ ด้าน เว็บไซต์นี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทั่วไปและชาวตำบลกวางโจน  เข้าตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร   ในการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมาถึงจะเป็นเวลาได้เข้ามาบริหารงานไม่นานนัก เราก็จะทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น โดยมีจุดประสงค์ให้พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลกวางโจน ทุกๆ ท่าน  มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
                    ท้ายสุด ดิฉันพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน  ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างพนักงานจ้างทุกคน ต้องขอขอบคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. หน่วยงานราชการต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ ในเขตตำบลกวางโจน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมแรง ร่วมใจ จัดทำโครงการต่างๆ และพัฒนาตำบลกวางโจน และขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะทุ่มเทกำลังแรงกายแรงใจ เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน   ให้มีความสุขความเจริญ และขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลกวางโจนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ ในการพัฒนาตำบลกวางโจนด้วยดีตลอดมา  ขอบคุณค่ะ