องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

          อบต.กวางโจน เมืองแห่งการศึกษา ความสงบ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีงานทำ ยึดถือศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจ

๑. พัฒนาศักยภาพของคนครอบครัว  และชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถพึ่งตนเองได้

๒. พัฒนาเมืองน่าอยู่  บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน  และเพียงพอต่อความต้องการของ ประชาชน

๓. พัฒนาระบบการศึกษา และบริการสาธารณสุข  ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะวัฒนธรรม  อันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๕. การบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา  และสามารถตรวจสอบได้

๖. การรักษาความสงบเรียบร้อย  และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน