องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม 

                 ตำบลกวางโจนสามารถติดต่อกับตำบลใกล้เคียงและหมู่บ้านต่างๆภายในตำบลได้โดยทางรถยนต์ ปัจจุบันการติดต่อกับตำบลใกล้เคียงเป็นถนนลาดยาง  เป็นไปอย่างสะดวกสบาย   แต่การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านนั้น ได้รับความสะดวกต่อการสัญจรไปมามากขึ้น ยังเหลือเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังเป็นถนนลูกรัง ซึ่งการสัญจรในหน้าฝนยังมีความลำบากมากในบางหมู่บ้าน แยกเป็นเส้นทางคมนาคม  ดังนี้

                ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ สายชัยภูมิ-ชุมแพ เป็นทางลาดยางสภาพดีสามารถใช้คมนาคมได้ดีทุกฤดูกาล

                 ทาง รพช.(ลาดยาง)  เป็นเส้นทางสายหลักของตำบล  มี    เส้นทาง  คือ

               ๑. ทาง รพช.หมายเลข ชย ๑๑๐๑๖ จากบ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว  ถึงบ้านหนองดินดำ  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  สภาพถนนเป็นถนนลาดยางจากบ้านหนองกุง ถึงบ้านสวนอ้อย ซึ่งในปัจจุบันถนนในช่วงนี้ชำรุดทรุดโทรมมากเพราะรถบรรทุกอ้อยวิ่งขนถ่ายสินค้าจำนวนมากส่วนช่วงที่เหลือจากบ้านสวนอ้อยผ่านบ้านหนองคร้อเป็นถนนลาดยางยังใช้การได้บางช่วง  

              ๒. ทาง รพช.  หมายเลข  ๑๒๐๘๓  โดยแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๑ (ชัยภูมิ-ชุมแพ) ที่บ้านบัวพักเกวียน   หมู่ที่ ๑ ผ่านบ้านทองสำราญ   หมู่ที่ ๑๑ ผ่านหมู่ที่ ๗ บ้านหนองปอแดง ซึ่งในช่วงนี้

สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง  แต่ปัจจุบันได้ชำรุดไปมากโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านหมู่ที่ ๑  และหมู่ที่ ๗   บ้านหนองปอแดง  ส่วนที่ต่อจากบ้านหนองปอแดง  เป็นถนนซีแพ็ค จำนวน ๓ หมู่บ้าน ผ่านบ้านฉนวน  ตำบลบ้านดอน  บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๒ บ้านกวางโจน  หมู่ที่ ๔ และบ้านดอนจำปา หมู่ที่ ๕  เป็นถนนลาดยางยังใช้การได้บางช่วง

             ๓.ทางทางหลวงชนบท หมายเลข  ๒๐๑๓  บ้านหนองกุง  บ้านสวนอ้อย บ้านนาล้อม เป็นถนนซีแพ็ค  

การโทรคมนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน มีการโทรคมนาคม ดังนี้ คือ

                   ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหมู่บ้าน   จำนวน    แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑ บ้านบัวพักเกวียน

การไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

                   มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน                  จำนวน   ๑๘  หมู่บ้าน

แหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ * ลำน้ำ, ลำห้วย จำนวน                   สาย คือ

ลำห้วยหมาตายล่าง

ลำห้วยหมาตายบน

ลำห้วยกุดกวางโจน

ลำห้วยหอย

ลำห้วยนาบ่า

บึง/หนอง/อื่นๆ                                        จำนวน            ๒๓     แห่ง

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและใช้การได้   ได้แก่

        * อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก      จำนวน                   แห่ง  

        * ฝาย / ทำนบ              จำนวน             ๑๐    แห่ง

        * บ่อน้ำตื้น                  จำนวน           ๒๒๐    แห่ง

        * บ่อบาดาล                 จำนวน           ๑๔๕    แห่ง

        * สระน้ำที่สร้างขึ้น         จำนวน             ๒๕    แห่ง

        * ประปาหมู่บ้าน            จำนวน             ๑๘    แห่ง