องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

การศึกษา

  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนอยู่    ระดับ  คือ  ก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  ดังนี้  คือ

          * โรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๙ โรงเรียน ดังนี้

                 ๑. โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน                      ๖. โรงเรียนบ้านหนองปอแดง   

                 ๒. โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง                       ๗. โรงเรียนบ้านสวนอ้อย   

                 ๓. โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา                              ๘. โรงเรียนบ้านนาล้อม

                 ๔. โรงเรียนบ้านดอนจำปา                               ๙. โรงเรียนกวางโจนศึกษา  

                 ๕. โรงเรียนบ้านหนองกุง 

         โรงเรียนมัธยมศึกษา มีจำนวน ๒ โรงเรียน คือ

    ๑. โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา  บ้านหนองคร้อ  เป็นโรงเรียนมัธยมขยายโอกาส

   ระดับมัธยมศึกษาเปิดการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.๑-ม.๓)  

                           ๒. โรงเรียนกวางโจนศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๑-ม.๖)   

                         โรงเรียนถ่ายโอนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.)

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนในระบบแยกตามระดับการศึกษา

 

หมายเหตุ : ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกวางโจน ประจำปี ๒๕๕๘

 

 

          การศึกษานอกระบบ  มี    แห่ง

          ตำบลกวางโจนมีเครือข่ายของกรมการศึกษานอกโรงเรียนมาเปิดบริการในพื้นที่ของตำบล  หรือที่เรียกว่า กศน.ตำบลกวางโจนมีการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น พร้อมมีอินเตอร์เน็ตไว้บริการประชาชนในตำบล

          -  มีครู            จำนวน                   คน

          -  มีนักเรียนระดับประถมศึกษา    จำนวน                   คน

          -  มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       จำนวน         ๒๓๕       คน

          -  มีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน           ๒๐๘    คน

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                      การศาสนา  ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลนับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอื่นก็มีบ้างแต่น้อยมาก 

สำหรับความเชื่อถือประเพณีสมัยก่อน  ยังคงมีอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ  เช่น  การแห่นางแมว บุญพระเวส 

บุญบั้งไฟ  บุญข้าวจี่  ฯลฯ

๑.) วัดจำนวน  ๑๐  แห่ง  ได้แก่

๑.วัดบัวบาน               ตั้งอยู่ที่บ้านบัวพักเกวียน           หมู่ที่ ๑๒   

๒.วัดน้ำอ้อม               ตั้งอยู่ที่บ้านโนนทอง                หมู่ที่      

๓.วัดราษฎร์สามัคคี        ตั้งอยู่ที่บ้านหนองคร้อ               หมู่ที่  

๔.วัดเจดีย์                  ตั้งอยู่ที่บ้านกวางโจน                หมู่ที่                     

๕.วัดโนนจำปาทอง        ตั้งอยู่ที่บ้านโนนจำปาทอง           หมู่ที่ ๑๗                  

๖.วัดสวรรค์นคร  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองกุง                          หมู่ที่ ๑๔        

๗.วัดเฝือแฝง               ตั้งอยู่ที่บ้านหนองปอแดง             หมู่ที่          

๘.วัดศรีบุญเรือง  ตั้งอยู่ที่บ้านสวนอ้อย                          หมู่ที่                    

๙.วัดอัมพวัน               ตั้งอยู่ที่  บ้านนาล้อม                หมู่ที่ ๑๐

๑๐.วัดใหม่เทพประทาน ตั้งอยู่ที่ บ้านใหม่เทพประทาน        หมู่ที่ ๑๖                  

                   ๒.) สำนักสงฆ์    จำนวน    แห่ง

                             ๑.สำนักสงฆ์ป่าบัวแก้ว              ตั้งอยู่บ้านบัวพักเกวียน              หมู่ที่ ๑

                             ๒.สำนักสงฆ์บ้านหนองกุง           ตั้งอยู่บ้านหนองกุง                  หมู่ที่๑๔

                             ๓.สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมบ้านบัวพักเกวียน                                หมู่ที่ ๑

                             ๘.สำนักสงฆ์บ้านโนนตุ่น  ตั้งอยู่บ้านโนนตุ่น                              หมู่ที่ ๘        

การสาธารณสุข

                การให้บริการด้านสาธารณสุขในตำบล ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยภายในหมู่บ้าน/ตำบล เพราะขาดงบประมาณและบุคลากรในด้านนี้   และในตำบลมีสถานีอนามัย ๒ แห่ง ประชาชนส่วนหนึ่งต้องเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลในอำเภอภูเขียว โรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาลของอำเภอแก้งคร้อแทน เพราะสถานีอนามัยยังขาดบุคลากรที่มีความสามารถและเครื่องมือที่ทันสมัย

-  มีสถานีอนามัยประจำตำบล                        จำนวน                   แห่ง

-  มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งหมด                      จำนวน                   คน

-  ร้านขายยาประเภทต่าง                                       จำนวน                   แห่ง

-  อสม.                                                 จำนวน           ๑๐๗    คน

          -  มีผู้ป่วยมาใช้บริการโดยเฉลี่ยประมาณ ๑,๖๕๐ คน/เดือน (รวมถึงประชาชนในตำบลอื่นด้วย)

เหตุผลที่ประชาชนมาใช้บริการ

๑.ไม่ต้องเดินทางไกล

๒.ไม่ต้องรอนาน

หน้าที่ของสาธารณสุขตำบล

๑)  ส่งเสริมสุขภาพ อนามัย  แม่และเด็ก , ผู้สูงอายุ

๒)  รักษาพยาบาล

๓)  ป้องกันโรค

๔)  ฟื้นฟูสมรรถภาพ

๕)  อบรมฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

สาเหตุการตาย  ส่วนใหญ่เกิดจาก

          ๑) เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

          ๒) โรคเอดส์

          ๓) โรคมะเร็ง

                   อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  ๑๐๐%

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

       กลุ่มพลังมวลชน    

- ลูกเสือชาวบ้าน    รุ่น  จำนวน  ๓๐๐  คน

     - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)     รุ่น  จำนวน  ๒๔๔  คน