องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 
 
  นางพูมใจ ประทุมคำ
 
  นายก อบต.กวางโจน
ประธานกรรมการ
 
   
 
นางสุภาว์ พงษ์โสภา

นายสมัย ข่าขันมะลี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายพิทักษ์ โคตรภูเขียว
นายนิยม มิ่งภูเขียว
นางทิพารัตน์ คงนาวัง
นายภัทรโชติ กันหาเรียง
ส.อบต.
กรรมการ
ส.อบต.
กรรมการ
หัวหน้าหน่วยปฐมภูมิ
กรรมการ
หัวหน้าหน่วยปฐมภูมิ
กรรมการนายสำรอง หาญมะโน
นายบัวศร ผลานิสงค์
นายจำรัส แก้วมุลมุก
นายวิทวัส วันทาเขียว
อาสาสมัครสาธารณสุข
กรรมการ
อาสาสมัครสาธารณสุข
กรรมการ
ผู้แทนหมู่บ้านชุมชน
กรรมการ
ผู้แทนหมู่บ้านชุมชน
กรรมการ
   
นางสาวกิติญาพร บุญมาตย์
นายสำเรียง เชื้ออ่อน
นายสียา มีแก้ว
ผู้แทนหมู่บ้านชุมชน
กรรมการ
ผู้แทนหมู่บ้านชุมชน
กรรมการ
ผู้แทนหมู่บ้านชุมชน
กรรมการนายชลอ บุญเพ็ง
นายชลอ บุญเพ็ง นางสาวกรรณิการ์ ดิเรกโภค
นายศรนรินทร์ มังคลา
ปลัด อบต.กวางโจน
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
กรรมการ
ปลัด อบต.กวางโจน
กรรมการและเลขานุการ
รองปลัด อบต.กวางโจน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ