องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน


 
   
  นางสาวนงลักษณ์  บุญมาตย์
 
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน