องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

     
  นายนิกร  มาละ   
 
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
 
 
  นางสาวอรนุช คุณประทุม
 
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน