องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวกรรณิการ์  ดิเรกโภค
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนายศรนรินทร์ มังคลา

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 

 
  นางสาววิริตดา เจริญเขตร์
 
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
 

-ว่าง-
นายพงษ์ศักดิ์ ทองชัยภูมิ นายเกษมศักดิ์  จิตมาตย์
 พนักงานขับรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ พนักงานจ้างทั่วไป
   
 
นายบันเทิง  สอนพลธรรม
 นายประสิทธิ์  จำนงบุญ  นายมนตรี  แก้วพูล
 พนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานจ้างทั่วไป
     
 นายสมบัติ  ทีดินดำ
 นายราชัน  บุญสุขา  นายกิติศักดิ์  งามราษี
จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ
 
 

 นายวุฒิชัย  ภิญโญ
นายเกียรติศักดิ์ เหล่ามะลึก
จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ