องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

ด้านศักยภาพ

ที่ตั้งและขนาด

                ตำบลกวางโจน  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอภูเขียว  ห่างจากอำเภอไปตามทางสายภูเขียว-ชัยภูมิ  เป็นระยะทางประมาณ  ๑๓  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๗๘.๖  ตารางกิโลเมตร    หรือประมาณ ๔๙,๑๒๕ ไร่  มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ ๕ ของอำเภอภูเขียว รองจากเทศบาลบ้านแก้ง เทศบาลธาตุทอง  ตำบลหนองตูม  และตำบลหนองคอนไทย

อาณาเขต  ตำบลกวางโจน  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบล/อำเภอใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ        ติดต่อกับตำบลโอโล  และตำบลบ้านเพชร  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

ทิศใต้            ติดต่อกับเทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และตำบลหลุบคา

                  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลบ้านเพชร  ตำบลบ้านดอน  อำเภอภูเขียว  และตำบลหนองสังข์

                  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ทิศตะวันตก    ติดต่อกับเทศบาลตำบลธาตุทอง  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลกวางโจนมีพื้นที่สูงทางทิศตะวันตกและลาดต่ำลงทางทิศตะวันออกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอนและเป็นที่ราบลุ่ม  ตามลำแม่น้ำพื้นที่บริเวณภูหยวกสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๗๒๕ เมตร พื้นที่ที่ต่ำที่สุดของตำบลอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ  ๒๑๘-๒๖๕ เมตร           

ลักษณะภูมิอากาศตำบลกวางโจน อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มีฤดูกาล ๓ ฤดู คือ

                             ฤดูหนาว          ประมาณเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

                             ฤดูร้อน           ประมาณเดือนมีนาคม พฤษภาคม

                             ฤดูฝน             ประมาณเดือนมิถุนายน ตุลาคม

สภาพอากาศโดยทั่วไป  มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว  ร้อนจัดในฤดูร้อน มีระยะช่วงฤดูฝนสลับกับอากาศแห้งแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจน  และจากการที่ลักษณะภูมิประเทศมีเทือกเขาภูหยวกกั้นทางทิศตะวันตก  เทือกเขาดังกล่าวเป็นสิ่งที่กีดขวางลงฝนจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  จึงส่งผลให้ปริมาณฝนตกไม่มากเท่าที่ควร

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

จำนวนหมู่บ้าน

          ตำบลกวางโจนแบ่งการปกครองออกเป็นหมู่บ้านทั้งสิ้น  ๑๘ หมู่บ้าน มีพื้นที่เต็มทั้งหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังนี้  คือ

บ้านบัวพักเกวียน          หมู่ที่                     บ้านนาล้อม                หมู่ที่    ๑๐

บ้านโนนทอง               หมู่ที่                     บ้านทองสำราญ           หมู่ที่    ๑๑

บ้านหนองคร้อ             หมู่ที่                     บ้านบัวพักเกวียน          หมู่ที่    ๑๒

บ้านกวางโจน              หมู่ที่                     บ้านหนองกุงคำ            หมู่ที่    ๑๓

บ้านดอนจำปา             หมู่ที่                     บ้านหนองกุง               หมู่ที่    ๑๔

บ้านหนองกุง               หมู่ที่                     บ้านหนองสะเดา          หมู่ที่    ๑๕

บ้านหนองปอแดง          หมู่ที่                     บ้านใหม่เทพประทาน    หมู่ที่    ๑๖

บ้านโนนตุ่น                หมู่ที่                     บ้านโนนจำปาทอง        หมู่ที่    ๑๗

บ้านสวนอ้อย              หมู่ที่                     บ้านกวางโจน              หมู่ที่    ๑๘

ประชากร        องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๓,๑๘๒ ครัวเรือน  

       มีจำนวนประชากร  ทั้งสิ้น  ๑๑,๕๕๒ คน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗  เมษายน  ๒๕๕๘