องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     
  นางสาวกรรณิการ์  ดิเรกโภค  
  รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
     
  นางสาวนุจรินทร์ ทิพย์บุญผล  
  เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
นางผูกพันธ์  วิชาดี นางฉลอง  ภูดินดาน นางสาวสุพัฒ  ใจดี
ครู ครู
ครู
     
นางจารุวรรณ์  รัศมีพันธ์
นางยุพิน  ผมเวียง นางพันณี  ใจเสงี่ยม
ครู ครู
ครู

   
นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีโท นางจันทรา  วันทาเขียว นางสาวราตรี  มณีศรี
ครู
ครู ครู
     
 นางสาวเกษทิพย์  ปราบพลา นางละออง  หมู่เมือง นางสาวจุฑามาศ  ชัยประทุม
 ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางสาวสมภาร  เกตุเขียว นางสาวภัทรกาญจน์  วิเศษชาติ นางสุนีรัตน์  อ่อนอุทัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
  นายเมธิชัย สาริศรี
 
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ