องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
กองช่าง

     
  นายบรรจง  แพรชัยภูมิ  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
 

 

นายเสนอ ผ่องสามสวน
 

นายช่างโยธา  

 
 นายก้องเกียรติ  จอมคำสิงห์ นายอภิชาต  แก้วมูลมุข  นายชรินทร์ โพชะกะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยนายช่างโยธา
   
 
  นายชญานนท์ ภิรมชื่น
 
  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า