องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
กองคลัง

 
นายชลอ บุญเพ็ง
ปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
 นางภัทราภรณ์  อุตชี  นางเกษสุดา  จิวานันทวัฒน์ นายอัคคเดช อิ่มประบูรณ์
 นักวิชาการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  เจ้าพนักงานพัสดุ

 
 นางสาวอรทัย  ชัยประทุม นางสาวลลิตา รอดแก้ว
 นางสาวสุนิสา  ธารารักษ์
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี