องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

     
  นางสาวลำไพ ทีดินดำ  
   หัวหน้าส่วนสำนักปลัด  
 
 
 นายประกาศิต บุญช่วย
นายไพทูรย์  นาคสุวรรณ นางสาวเมทิกา  คุณประทุม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล
   

นายคมสันต์  วรรณศรี
นางสาวสุกัญญา สงฆ์บุตดี
นางสาวสุดารัตน์ โสภี
นักวิชาการเกษตร เจ้าพนักงานธุรการ นิติกร
 
นางสาวภาวิณี  โคตรบ้านแข้
นางสาววิภา วันทาเขียว
นายเกียรติพงษ์ รอดแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
 นายวิชาญ สุวรรณพิศ
นายไพบูลย์ โอฐประภัย นายสุภาพ เทียนคำ
พนักงานขับรถยนต์   พนักงานขับรถยนต์ นักการภารโรง
 
นางเทวี บุตรไธสงค์
นายบุญส่ง จ่าสอน นายบุญหลาย สุธงสา
คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)
ยาม พนักงานขับรถกู้ชีพ


นายจักรพันธ์ุ ชะยันโต
นายวินาย เชิดสกุล
นายปรมัตถ์ ศรีเสมอ
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง