องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
สภา อบต.


นายประยงค์ ประชามอญ
 ประธานสภา อบต.
 
 
นายบุญยัง โพธิ์พรหม
นายชลอ บุญเพ็ง
 รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.
 
 
นางสุนัดดา สุริยันต์
นายสมชาย อ่อนอุทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2

 
นายนิยม มิ่งภูเขียว
นายพิทักษ์ โคตรภูเขียว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4


 นายสมบูรณ์ เกิดมงคล
นายสมพิศ ผมเวียง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
 

นายอัตถะยา เสือเขียว
นายบุญยัง โพธิ์พรหม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
 

นายโสภิญ กันหาเขียว
นายเสน่ห์ พรมประเสริฐ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10


นางสำราญ บุญจิตร
นางลัดดาพร พันธ์สง่า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12


นายประยงค์ ประชามอญ
นายสำเรียง เชื้ออ่อน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 14


นางเมตร นิลบรรพต
นายพินิจ อุปมัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 15
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 16


นายพลวัตร ธีรโชติพันธุ์
นายสมฤทธิ์ รัตนประทุม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 17
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 18