องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง


นางพูมใจ ประทุมคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
เบอร์ติดต่อ 087-8801674

นายสมบัติ หมู่เมือง
นายศุภชัย วันทาเขียว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
เบอร์ติดต่อ 097-3584332
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
เบอร์ติดต่อ 094-3596665

นายจักรพันธ์ เหล่ามะลึก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน
เบอร์ติดต่อ 082-6650191

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ


นายชลอ บุญเพ็ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ติดต่อ 081-9659795นางสาวกรรณิการ์ ดิเรกโภค
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ติดต่อ 094-5268827