องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

เขตตำบลกวางโจน เดิมพื้นที่นี้มีสภาพเป็นป่า มีสัตว์ป่าชุกชุมและมีหนองน้ำลึก ชาวบ้านเรียกว่า "กุด" ซึ่งเป็นที่ลงกินน้ำของสัตว์ โดยเฉพาะกวาง ตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางของตำบล ชาวบ้านจึงเรียกว่า "กุดกวางโจน" และเมื่อมีชุมชนหนาแน่นขึ้น จึงตั้งเป็นตำบลชื่อ กวางโจน