องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
จดหมายข่าว
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 อบต.กวางโจน ได้จัดทีมออกฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเด็กจนน้ำ ณ โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี อำเภอจัตรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 11 มี.ค. 2564 ]2
12 อบต.กวางโจนเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการระดับตำบล(กต.) [ 10 มี.ค. 2564 ]2
13 อบต.กวางโจนและจัดทีมครูวิทยากรออกฝึกอบรมให้ความรู้โครงการฝึกอบรมซ้อนแผนป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติต่างๆ ณ เทศบาลตำบลธาตุทอง [ 5 มี.ค. 2564 ]2
14 ทำความสะอาดท่อระบายน้ำเสีย บ้านหนองคร้อ ม.3 [ 25 ก.พ. 2564 ]7
15 กิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟและการเปิดแสงให้กล้าไม้ [ 24 ก.พ. 2564 ]7
16 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย [ 23 ก.พ. 2564 ]7
17 ประชุมชีแจงการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำและเวทีมอบรางวัลผู้ก่อการดีระดับประเทศ ปี2563 เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ [ 22 ก.พ. 2564 ]6
18 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการร่วมกับกองส่งเสริมฯ อบจ.ชัยภูมิ [ 18 ก.พ. 2564 ]5
19 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 [ 15 ก.พ. 2564 ]6
20 สนับสนุนอุปกรณ์เข้าร่วมให้ความรู้และจัดทำฐานการเรียนรู้ ฐานข้ามลำห้วย ในกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสทอ-เนตรนารี ณ โรงเรียนบ้านหนองกุง [ 5 ก.พ. 2564 ]6
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28