องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2566 ]3
2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2566 ]2
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2566 ]1
4 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]60
5 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 17 ก.พ. 2565 ]59
6 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]56
7 รายงานผลการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]53
8 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]52
9 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่อยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 ก.พ. 2564 ]59
10 ประกาศว่าด้วยข้อบังคับและข้อปฏฺบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]51
11 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ว่าด้วยจรรยาของข้าราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พ.ศ.2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]56
12 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ปี 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]55
13 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ปี 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]57
14 ประกาศ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ปี 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]54
15 ประกาศ เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 1 เม.ย. 2562 ]54