องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

     
   นายชลอ บุญเพ็ง  
   ปลัด อบต.
เบอร์ติดต่อ 081-9659795
 
     
  นางสาวกรรณิการ์  ดิเรกโภค  
  รองปลัด อบต.
เบอร์ติดต่อ 094-5268827
 
     
นางสาวลำไพ ที่ดินดำ
นางน้อมนริศรา  หมู่โสภณ นายบรรจง  แพรชัยภูมิ
  หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ 080-3283768
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ 086-2579455
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ 080-1667544

 

นางสาวกรรณิการ์  ดิเรกโภค นายนิกร  มาละ    นางสาวกรรณิการ์  ดิเรกโภค
 รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอรืติดต่อ 082-1302122
 รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม