องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
กองคลัง

 
นางน้อมนริศรา  หมู่โสภณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
 นางภัทราภรณ์  อุตชี  นางเกษสุดา  จิวานันทวัฒน์  นางจันทร์หอม  หอมวงษ์
 นักวิชาการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นางสาวอรทัย  ชัยประทุม นายอภิชาติ คงโนนกอก
 นางสาวสุนิสา  ธารารักษ์
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 

 
  นางสาวลลิตา รอดแก้ว
 
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ