องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ: www.kwangjhone.go.th
 
 
สภา อบต.

 นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์
 ประธานสภา อบต.
 
นายทศพร  แผ่นทอง
 รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.นางไพวรรณ์   กองเพชร 
นายเจริญ   กองศรี
นางสายพิน   แสนตระกูล 
 นายประจญ   รอดแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2

นายพรมดี  วันทาเขียว
 นายสุระชัย  โสใหญ่  นางทองม้วน  กันหาเขียว นายแสงจันทร์  แก้วมูลมุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
 (ว่าง)  นายสมบูรณ์   เกิดมงคล นายสงกรานต์   ธารารักษ์
นายสมพิศ  ผมเวียง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
 
 (ว่าง)  (ว่าง)  น.ส.นันทนา  ดาวช่วย  นายบุญยัง  โพธิ์พรหม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8

 นายสมุด  ภิรมย์ญาณ  นายโสภิญ กัณหาเขียว  นายสมาน  น้อยปัญญา นายประยูร  บุสธรรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
 นางฐิติพร  แก้วพูล  นางกานดา  บุญคำภา  นายทองดี  ประสานเชื้อ นายสียา  มีแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
 นายทศพร  แผ่นทอง นายประยงค์  ประชามอญ
นายสำเรียง  เชื้ออ่อน
 นายณเรศน์  ถารี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 14
 นางเมตร  นิลบรรพต  นายศุภชัย  วันทาเขียว  นายจิระ   ดาโสม  นายพินิจ  อุปมัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 15
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 16

 นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์  นายสุเวช  เกิดมงคล  นายบุญเพ็ง  เจริญบุญ นายสมฤทธิ์   รัตนประทุม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 17
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 18
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
4nonymousR44Z