องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th
 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ 2562


วันที่ 12-14 กันยายน 2562 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดยนางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจนได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เพื่อให้บุคลากรท้องถิ่นมีโอกาสพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมด้านบริหารจัดการเมืองที่ดี เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ของบุคลากรและวิทยาการหรือนวัตกรรมใหม่ๆจากสถานที่ไปศึกษาดูงานแล้วนำกลับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่และปรับเปลี่ยนวิธีคิดของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น