องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 4-6 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดยนางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ.คลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณะกรรมการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกวางโจน พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลร่วมเดินทางในครั้งนี้ เพื่อที่คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ จะได้น้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกลับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้