องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


การตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2562


วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน โดยนางพูมใจ ประทุมคำ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2562 เพื่อตรวจสอบการบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง ตรวจสอบวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุ ตรวจสอบสภาพของกล่องบรรจุนมพร้อมกับทดสอบทางกายภาพของนมภายในกล่องเล็ก ซึ่งผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย