องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1


วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 โดยนายทศพร แผ่นทอง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน โดยได้รับมอบหมายจาก นายธีรศักดิ์ ภิญโญยงค์ ประธานสภาฯให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และนางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เพื่อพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน(ไตรมาส1-2)