องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นพื้นที่ตำบลกวาง ครั้งที่ 2/2563


วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดย นางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกวางโจน ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นพื้นที่ตำบลกวาง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ชั้น 2 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมทราบเรื่องรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 และประชุมพิจารณาติดตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่คงค้าง การรายงานผลปี 2563 และปรับปรุงแก้ไขระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เป็นปัจจุบัน