องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ครั้งที่ 1/2563


วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดยนางพูมใจ ประทุมคำ นายก อบต.กวางโจน,นายชลอ บุญเพ็ง ปลัด อบต.กวางโจน,นายชาติชาย ประเสริฐไทย,นางสาวปนัดดา ทองลาย เกษตรอำเภอภูเขียวประจำตำบลกวางโจน และกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง 18 หมู่ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เพื่อพิจารณาคณะกรรมการหมดวาระ แต่งตั้งใหม่ และพิจารณาดำเนินการโครงการการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ระดับชุมชน คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ประจำปี 2563