องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2


วันพุธ ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 โดยนายธีรศักดิ์ ภิญโญยงค์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานในที่ประชุม และนางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เพื่อ(1.)พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564(ขั้นแปรญัตติ) (2.)พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564(ขั้นลงมติ) (3.)พิจารณาการเห็นชอบในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขุมชนชีวภาพจากพืชพลังงาน ขนาด 3 เมกะวัตต์