องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือนเมษายน (รอบปิดเทอม)


วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดยนางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือนเมษายน (รอบปิดเทอม) เพื่อตรวจสอบการบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง ตรวจสอบวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุ ตรวจสอบสภาพของกล่องบรรจุนม พร้อมกับทดสอบทางกายภาพของนมภายในกล่องเล็ก ซึ่งผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย