องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


Big Cleaning Day ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.กวางโจนเพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า COVID-19


เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ทั้ง 6 ศูนย์ ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด อาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเล่น เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)