องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (covid-19)


วันที่13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน นำโดยนางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่ายสุขภาพตำบล อสม. ข้าราชการ พนักงานจ้าง และ ราษฎรในพื้นที่ตำบลกวางโจน จำนวน 140 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า( covid-19) ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสแนวทาง การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ตลอดถึงการสอนการทำหน้ากากอนามัย สำหรับป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(covid-19) และได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายชุมชนเป็นอย่างดี การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย