องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


การประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 สมัยที่ 1/2563


วันศุกร์ ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ได้ดำเนินการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 สมัยที่ 1/2563 โดยนายธีรศักดิ์ ภิญโญยงค์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เป็นประธานในที่ประชุม และนางพูมใจ ประทุมคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาในเขตตำบลกวางโจนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน เพื่อเสนอเรื่องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 1.กองช่าง 2.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3.กองสวัสดิการสังคม