องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจหยุดเผา


⛔⛔หยุดเผาพร้อมกัน มกราคม – พฤษภาคม 2563 ✅ข้อดีของการหยุดเผา ไถกลบตอซัง ใช้ปรับปรุงบำรุงดิน นำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน ผลิตอาหารสัตว์ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ มีรายได้เพิ่มจากการเพาะเห็ด ❌ข้อเสีย ผิดกฎหมาย ดินเสื่อมโทรม เกิดฝุ่นละออง หมอกควันและก๊าซพิษ ทำลายสุขภาพ เป็นอันตรายต่อชีวิต กระทบการท่องเที่ยว