การทวนสอบการดำเนินงานโครงการขยะเปียกลดโลกร้อน ปี 2566

  กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 “หนองคอนไทยเกมส์”ครั้งที่ 23

  กิจกรรมส่งเสริมปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในเขตป่าชุมชน

  ประชุมคณะกรรมการติดตามแผนองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565