วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบุญมี วันพุธ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองกุง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (แบบไม่มีไหล่ทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำย่านชุมชน จำนวน ๔ สาย หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองกุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่เกษตร โดยการขุดตอ ถางป่า ลงดินถมพื้นทางเดิม สายนานายสุทิน รอดแก้ว-นานายสกุลชาติ พลสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองสะเดา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร พร้อมปรับเกรดบดอัดผิวจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านโนนทอง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 4590 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดศิริธรรม หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองกุง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนกวางโจนศึกษา หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองกุง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำย่านชุมชน สายบ้านนางสุภาพ เครือผักปัง-บ้านนายสำราญ รามูลชา หมู่ที่ ๑๑ บ้านทองสำราญ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่เกษตร โดยการลงดินถมและหินคลุกปิดับผิวจราจร สายนานางบุญเคลือน บัวภา หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองกุงคำ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๓๒ เมตร ดินถมหนา ๐.๓๐ เมตร หินคลุก ๐.๑๕ เมตร พร้อมปรับเกรด บดอัดผิวจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง