องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ภาพกิจกรรม
สอบราคาจ้า
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/ร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลเชิงสถิติผู้มารับบริการ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน

          อบต.กวางโจน เมืองแห่งการศึกษา ความสงบ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีงานทำ ยึดถือศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจ

๑. พัฒนาศักยภาพของคนครอบครัว  และชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถพึ่งตนเองได้

๒. พัฒนาเมืองน่าอยู่  บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน  และเพียงพอต่อความต้องการของ ประชาชน

๓. พัฒนาระบบการศึกษา และบริการสาธารณสุข  ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะวัฒนธรรม  อันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๕. การบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา  และสามารถตรวจสอบได้

๖. การรักษาความสงบเรียบร้อย  และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน