องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ภาพกิจกรรม
สอบราคาจ้า
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/ร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลเชิงสถิติผู้มารับบริการ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
     
   นายโกสินทร์    บุตะเขียว  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
 
     
  -ว่าง-  
  นักวิชาการศึกษา
 
     
  นางสาวนุจรินทร์  ทิพย์บุญผล
 
  เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
นางผูกพันธ์  วิชาดี นางฉลอง  ภูดินดาน นางสาวสุพัฒ  ใจดี
ครู ครู
ครู
     
นางจารุวรรณ์  สุพีรพงศ์ นางยุพิน  ผมเวียง นางพันณี  ใจเสงี่ยม
ครู ครู
ครู

   
นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีโท นางจันทรา  วันทาเขียว นางสาวราตรี  มณีศรี
ครู
ครู ครู
     
 นางสาวเกตุทิพย์  ปราบพลา นางละออง  หมู่เมือง นางสาวจุฑามาศ  ชัยประทุม
 ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางสาวสมภาร  เกตุเขียว นางสาวภัทรกาญจน์  วิเศษชาติ นางสุนีรัตน์  อ่อนอุทัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
   
นางสาวนงลักษณ์  บรรดาศักดิ์
นางสาวปภาดา  สาสูงเนิน  
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก