องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ภาพกิจกรรม
สอบราคาจ้า
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/ร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลเชิงสถิติผู้มารับบริการ

สำนักงานปลัด
 
     
  นางสาวลำไพ ที่ดินดำ  
   หัวหน้าส่วนสำนักปลัด  
 
 
 นางสาวนงลักษณ์  บุญมาตย์ นายไพทูรย์  นาคสุวรรณ นางสาวเมทิกา  คุณประทุม
นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล
     
นายประกาศิต  บุญช่วย จ่าเอกกิติศักดิ์  กาญจนคช
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานธุรการ
     
นางสาวภาวิณี  โคตรบ้านแข้
นายวิธาน  หอมวงษ์ นายไพบูลย์  โอฐประภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์  พนักงานขับรถยนต์
นายบุญส่ง  จ่าสอน นางสาวสายฝน  พลดงนอก
นักการภารโรง ยาม แม่บ้าน

   
 นางสาววิภา  วันทาเขียว
 พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ
     
นายสุภาพ  เทียนคำ
 
พนักงานจ้างเหมาบริการ