วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณประโยชน์ภายในตำบลกวางโจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.31-007 สายบ้านทองสำราญ ม.11 - บ้านกวางโจน ม. 14
17  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายประเวช วันทาเขียว ถึง นายประเสริฐ หมู่หัวนา หมู่ที่ 5 บ้านดอนจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุทอผ้า โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบล ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหนองกุง จากศาลากลางบ้าน ถึง คลองน้ำสาธารณะประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน 2 ชั้น
11  ก.ย. 2561
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ประจำกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง