วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการเตรียมงาน ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและของดีตำบลกวางโจน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ซื้อน้ำดื่มรับรองแขกที่เข้าร่วมงาน ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและของดีตำบลกวางโจน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างเหมาป้าย ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและของดีตำบลกวางโจน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
จ้างทำป้ายรณรงค์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อแผงกั้นเหล็กจราจร โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกรานต์ ปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าโครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียง ในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมงาน ในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อน้ำดื่มรับรองแขกที่เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง