วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายโครงการอบรมให้ความรู้การดับเพลิงสถานศึกษาโรงเรียนในเขตตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-4519 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ในโครงการจัดทำแผนเวทีประชาคม ทบทวน เพิ่มเติม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนยุทธศาสตร์ และสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนชุมชนตำบลกวางโจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดทำแผนเวทีประชาคม ทบทวน เพิ่มเติม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.กวางโจน ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อแบตเตอร์รี่รถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดทำแผนเวทีประชาคม ทบทวน เพิ่มเติม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แผนยุทธศาสตร์ และสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนชุมชนตำบลกวางโจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศประจำกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผูสูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา ศพด. 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง