วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มี.ค. 2562
ซื้อธงตราสัญลักษณ์ วปร. และธงชาติ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อผ้าประดับสีขาวเหลือง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านบัวพักเกวียน จากบ้านนายแซง พงษ์สวัสดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านบัวพักเกวียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ.31-001 สายกลางบ้านกวางโจน จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,620 ตารางเมตร ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยถูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองปอแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการอบรมให้ความรู้ถุงพลาสติกแลกไข่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ชย.ถ.31-001 สายกลางบ้านกวางโจน จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,620 ตารางเมตร ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยถูมิ
1  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมคันคูลำห้วยหมาตายและฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปอแดง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง