วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานโครงการป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดสถานที่ในการฝึกอบรมโครงการป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง,น้ำดื่ม โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำม่านฉากเวทีพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างขุดลอกหนองสะเดา หมู่ที่ 15 บ้านหนองสะเดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง