วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ส.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียง ในโครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างเหมาป้าย ในโครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 4710 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานประจำกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ในโครงการนำน้องหนูสู่โลกกว้าง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการนำน้องหนูสู่โลกกว้าง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างเหมารถปรับอากาศ ในโครงการนำน้องหนูสู่โลกกว้าง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการนำน้องหนูสู่โลกกว้าง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างเหมาป้าย ในโครงการนำน้องหนูสู่โลกกว้าง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง