วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บต7493 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำหรับนักกีฬาใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน ในโครงการร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา ในโครงการร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
ซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์สำหรับนักกีฬา ในโครงการร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาป้าย ในโครงการร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครืองดื่ม โครงการป้องกันการบาดเจ็บทาถนน RTI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุง องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง