วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 17 บ้านดอนจำปา สายใต้ฝายหลวง ไปลำห้วยนาขี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 สายบ้านดอนจำปา ถึง บ้านโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซ่อมแอร์สำนักงาน ประจำกองช่าง
31  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบัวพักเกวียน องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฝือแฝง องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนจำปา องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนจำปา องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.31-002 สายบ่อขยะ บ้านนาล้อม หมู่ที่ 10 ตำบลกวางโจน จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,164 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)