วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเข้าเล่มข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเปลี่ยนกระจก อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเครือยข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเครื่อข่ายป้องกันเด็กจมน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาเช่าสระน้ำ งานโครงการพัฒนาศักยภาพทีมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาศักยภาพทีมเครือยข่ายเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ประกาศปิดป่าภูหยวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นและเวชภัณฑ์ สำหรับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง