วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บพ 167 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำหรับ ศพด. 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างเหมารถโดยสารโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวประราชดำริ?เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ? ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโนนทอง สายบ้านนายอำนวย สวัสดิ์ ถึงบ้านนางจ่อย กันหาเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
จ้างก่อสสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บ้านหนองกุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง