วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อนรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-2298 ชัยภูมิ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพิมพ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 4590 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างหมาประกอบอาหารและอาหารว่างพรอมเครื่องดื่มงานประชุมสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างปรับปรุงและพัฒนาฝังกลบบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างเหมาสูบน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่1 บ้านบัวพักเกวียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อพันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับ และหญ้าพร้อมดินปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง