วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน ประจำกองสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ประจำกองสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ประจำกองสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ซื้อน้ำดื่มเพื่อไว้บริการผู้มาติดต่องานราชการ ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านบัวพักเกวียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเข้ามุมพร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงและพัฒนาบ่อขยะ หมู่ที่ 10 บ้านนาล้อม โดยการขุดฝังกลบบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ (งานป้องกัน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง