วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2562
จ้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านกวางโจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างเหมาอัดน้ำยาถังดับเพลิงเคมี โครงการอบรมให้ความรู้การดับเพลิงในสถานศึกษาโรงเรียนเขตตำบลกวางโจน ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางเทพินทร์ บุญมาตย์ ถึงหน้าโรงเรียนกวางโจนโนนทอง หมู่ที่ 4 บ้านกวางโจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม งานโครงการส่งเสริมการปล่อยสัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม งานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน สมัยสามัญที่ 1/2562 สมัยที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างปรับปรุงและพัฒนาบ่อขยะ โดยการฝังกลบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
วัสดุก่อสร้าง ท่อพีวีซี