วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกวางโจน สายกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านโนนจำปาทอง สายกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อของสมนาคุณ วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 83-8758 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อรองรับหอถังน้ำประปา หมู่ที่ 18 บ้านกวางโจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านกวางโจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ประจำกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 75 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง