วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริงทุ่ม หมู่ที่ 15 บ้านหนองสะเดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมสภา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนอ้อย - บ้านนาล้อม หมู่ที่ 9 บ้านสวนอ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาล้อม - บ้านสวนอ้อย หมู่ที่ 10 บ้านสวนอ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-4519 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึด พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายงานโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง