วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ต.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 18 บ้านกวางโจน สายนาบ่า โดยการลงหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหนองกุง สายหนองตานา ถึงหนองกุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านนาล้อม สายสามแยกหมู่บ้านไปวัดป่าศิริธรรมหนองกุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองกุง ซอยบ้านนางทัศ เชื้อประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองปอแดง สายหนองนกคู่ ถึงเขตตำบลบ้านเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๕ บ้านดอนจำปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนตุ่น สายดอนปู่ตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 17 บ้านโนนจำปาทอง สายใต้ฝายหลวงไปลำห้วยนาชี(สาย 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
ซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร