องค์การบริหารส่วนตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.kwangjhone.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ภาพกิจกรรม
สอบราคาจ้า
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/ร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลเชิงสถิติผู้มารับบริการ

สภา อบต.
 
 นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์
 ประธานสภา อบต.
 
นายทศพร  แผ่นทอง -รอบันทึกข้อมูล-
 รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.นางไพวรรณ์   กองเพชร 
นายเจริญ   กองศรี
นางสายพิน   แสนตระกูล 
 นายประจญ   รอดแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2

นายพรมดี  วันทาเขียว
 นายสุระชัย  โสใหญ่  นางทองม้วน  กันหาเขียว นายแสงจันทร์  แก้วมูลมุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
 นายวรวุฒิ  โคตรภูเขียว  นายสมบูรณ์   เกิดมงคล นายสงกรานต์   ธารารักษ์
นายสมพิศ  ผมเวียง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6

 นายสมัย  พลธานี  นายบุญปัน  มามีสุข  น.ส.นันทนา  ดาวช่วย  นายบุญยัง  โพธิ์พรหม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8

 นายสมุด  ภิรมย์ญาณ  นายโสภิญ กัณหาเขียว  นายสมาน  น้อยปัญญา นายประยูร  บุสธรรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
 นางฐิติพร  แก้วพูล  นางกานดา  บุญคำภา  นางทองดี  ประสานเชื้อ นายสียา  มีแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
 นายทศพร  แผ่นทอง นายประยงค์  ประชามอญ
นายสำเรียง  เชื้ออ่อน
 นายณเรศน์  ถารี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 14
 นางเมตร  นิลบรรพต  นายศุภชัย  วันทาเขียว  นายจิระ   ดาโสม  นายพินิจ  อุปมัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 15
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 16

 นายธีรศักดิ์  ภิญโญยงค์  นายสุเวช  เกิดมงคล  นายบุญเพ็ง  เจริญบุญ นายสมฤทธิ์   รัตนประทุม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 17
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 18
       
       
   
       
       
   
       
       
   
       
       
   
4nonymousR44Z